Krishna Mehta Size Chart


KIDS KURTA SIZES

Measurement (inches) Collar Collar Width Placket Shoulder Chest Waist Hips Sleeve Length Sleeve Bottom Bottom Width Length Pocket (Right Side One Pocket Only
1 Year 10 7/8 5.1/2 x 3/4 10 12.1/4 12 12.1/2 11.1/2 3.1/4 13.1/4 15 NO
2 Years
10.1/2 7/8 6 x 3/4 10.1/2 12.3/4 12.1/2 13 12.1/4 3.1/2 14 16.1/2 NO
3 Years
11 7/8 6.1/4 x 3/4 10.3/4 13.1/4 13 13.1/2 13 3.3/4 14.3/4 18 NO
4 Years
11.1/4 1
6.1/2 x 7/8
11 13.3/4 13.1/2 14 13.3/4 4 15.1/2 20 NO
5 Years
11.1/2 1
6.3/4 x 7/8
11.1/4 14.1/4 14 14.1/2 14.1/2 4.1/4 16.1/4 22 NO
6 Years
11.3/4
1
7 x 7/8
11.1/2
14.3/4 14.1/2 15 15.1/4 4.1/2 17 24 15 x 4.1/4
7 Years
12 1 7.1/4 x 1 11.3/4 15.1/4 15 15.1/2 16 4.1/2 17.1/2 26.1/2 15.1/2 x 4.1/4
8 Years
12.1/4 1 7.1/2 x 1 12 15.3/4 15.1/2 16 16.3/4 4.1/2 18 28.1/2 15.1/2 x 4.1/4
9 Years 12.1/2 1 7.3/4 x 1 12.1/4 16.1/4 16 16.1/2 17.1/2 4.1/2 18.1/2 30.1/2 15.1/2 x 4.14
10 Years 12.3/4 1 8 x 1 12.1/2 16.3/4 16.1/2 17 18.1/4 4.5/8 19 32.1/2 15.1/2 x 4.1/2

 

KIDS CHUDIDAR SIZES

Measurement (inches) Waist Hips Thigh Knee Calf Bottom Crotch Inseam Length
1 Year 13.1/2 13.1/2 6.1/2 4.3/4 4.1/4 4 7 11.1/2 17
2 Years
14 14 6.3/4 5 4.1/2 4.1/4 7.1/2 13 19
3 Years
14.1/2 14.1/2 7 5.1/4 4.3/4 4.1/2 8 14.1/2 21.1/2
4 Years
15 15
7.1/4
5.1/2 5 4.3/4 8.1/2 16 23.1/2
5 Years
15.1/2 15.1/2
7.1/2
5.3/4 5.1/4 5 9 17.1/2 25.1/2
6 Years
16
16
7.3/4
6
5.1/2 5.1/4
9.1/2 19 27.1/2
7 Years
16.1/2 16.1/2 8 6 5.1/2 5.1/4 10 20.1/2 29.1/2
8 Years
17 17 8.1/8 6.1/8 5.5/8 5.3/8 10.1/2 22 31
9 Years 17.1/2 17.1/2 8.1/4 6.1/4 5.3/4 5.1/2 11 23.1/2 32.1/2
10 Years 18 18 8.3/8 6.3/8 5.7/8 5.5/8 11.1/2 25 34